Secondary navigation

Utzon Center

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

Tlf: +45 76 90 50 00
info@utzoncenter.dk
CVR: 30 27 94 41

 

Bankoplysninger

Registreringsnummer: 3201
Kontonummer: 3428244893

 

Fakturaer sendes til faktura@utzonfaktura.dk

Persondatapolitik - Arkitektur er en leg

Behandling af personoplysninger om besøgende til aktiviteter under 'Arkitektur er en leg'

Indledning

Hos Utzon Center er vi meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du retter henvendelse til eller indgår aftaler med os. 

 

Ved bestilling af undervisningsforløb på Utzon Center forpligter man sig, at videregive vores persondatapolitik til elever og deres forældre.

 

Vores behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en registreret ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle.

 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes virksomheden som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Utzon Center A/S

Slotspladsen 4

9000 Aalborg

CVR.nr: 30 27 94 41

 

Henvendelser vedrørende virksomhedens behandling af personoplysninger sker til Leg og læringschef Matilde Marling Kiib, eller på mail: tech@utzoncener.dk 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med arrangementer, formidling, undervisning og workshops under udviklingsprojektet ”Arkitektur er en leg”, der støttes af Nordea-fonden.

 

Når du retter henvendelse til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse.

 

Der indsamles almindelige, ikke følsomme personoplysninger fra grundskoleelver (2.-8. klasse) på de følgende undervisningsforløb, der udbydes af- og afvikles hos Utzon Center:

I skalaens verden – Design Scan Oplev (2.-6. klasse)

Ultra:bit – Rum og Lys (4.-6. klasse)

Boligen – det enkelte liv og landskabet (5.-8. klasse)

Det drejer sig om følgende personoplysninger,

Information om:

Elevens klassetrin

Skolens navn

Lydoptagelser af:

Eleven, der fortæller om sit produkt (I skalaens verden)

Videooptagelser af:

Elevens arbejde og proces (Boligen og Ultra:Bit)

Billeder af:

Elevens arbejde

 

Der registreres aldrig følsomme personoplysninger om deltagere i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv. 

 

Oplysningerne indsamles undervejs i forløbene, som en naturlig del af undervisningen. Til indsamlingen bruges Utzon Centers iPads, der nulstilles automatisk efter hvert skolebesøg. Alle iPads opbevares i et aflåst skab.

 

Ovennævnte personoplysninger indsamles til forskningsbrug i forbindelse med udviklingsprojektet Arkitektur er en leg. Personoplysningerne bruges således som kvalitativt og kvantitativt data og bruges ikke til andre formål end forskning, herunder analyse og evaluering.

 

Det retlige grundlag for vores behandling er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (e).

 

Det forekommer i nogle tilfælde, at vi indhenter samtykker i forbindelse med billeder, der tages til benyttelse i digitale, trykte og sociale medier. Det er dog ikke i alle tilfælde, at vi gør dette.

 

Når billedmateriale benyttes i digitale, trykte og sociale medier, sker behandlingen altid på baggrund af et samtykke jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).

 

Vi behandler også oplysninger om den, der tilmelder sig vores tilbud.

 

Opbevaringsperiode

Utzon Center opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet.

 

Oplysningerne indsamles på Utzon Centers iPads ved hjælp af et internt/privat web-baseret dataindsamlingsværktøj, der nulstilles automatisk efter hvert besøg.

 

Oplysningerne gemmes på Utzon Centers lokale NAS server, der er aflåst i et netværksskab til hvilket kun Niels Peter Wöldike (teknologi formidler i Leg og læring) har adgang.

 

Kun fastansatte i Leg og læring kan få adgang til NAS serveren digitalt: Deanna Nichele Young, Niels Peter Wöldike, Julie Skovgaard Klok og Matilde Marling Kiib.

 

Oplysningerne gemmes i op til 10år, eller så længe forskningen er aktiv.

 

Videregivelse af personoplysninger

Det kan forekomme at tredjeparter modtager oplysningerne.

 

Oplysningerne i bearbejdet form – dvs. anonymiseret, således ingen fysiske personer kan identificeres ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger – kan forekomme at videregives til udvalgte tredjeparter. Henholdsvis Nordea-fonden, som har støttet projektet Arkitektur er en leg, og har krav på en afrapportering; samt forsker Eva Brooks fra X-Lab ved Aalborg Universitet, som har indgået et forskningssamarbejde i forbindelse med projektet Arkitektur er en leg, hvorfor hun i nogle tilfælde også kan modtage data ubearbejdet form til forskning. I dette tilfælde anses hun som selvstændig dataansvarlig. 

 

Tredjeparter må ikke benytte oplysningerne i andet end bearbejdet og anonymiseret form, eller til andet end forskning.

Ligeledes kan Utzon Center videregive dine oplysninger til virksomhedens revisorer og advokater ved brug for revisionsmæssig eller juridisk bistand til løsning af konkret opgaver, hvor de pågældende personoplysninger er involveret.

 

Derudover videregiver Utzon Center ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi har en retlig forpligtelse hertil.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden har truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger tabes, forringes eller uberettiget videregives til andre.

 

Vi gemmer alle personoplysninger på en lokal NAS server med begrænset adgang, som kan tilgås fra computere ligeledes med begrænset adgang, som alt sammen er placeret i kontrollerede og aflåste faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og vi har beskyttet alle vores elektroniske data ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

 

Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til lokaler med fysisk eller elektroniske data. Virksomheden har desuden pålagt samtlige medarbejdere tavshedspligt i forbindelse med de personoplysninger, de får kendskab til under deres virke.

 

Registreredes rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger virksomheden behandler om skoleelever, idet vi er forpligtede til at oplyse dig herom. Du har ret til at anmode os om at få yderligere indsigt i dine personoplysninger, samt til at få dem udleveret.

 

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne.

 

Virksomheden er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt sletter dem i henhold til vores sletteprocedurer. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os.

 

Du har også i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os. Ud over dette har du altid mulighed for at klage til Datatilsynet over virksomhedens behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk. Du kan ligeledes af Datatilsynets hjemmeside læse mere om regler for behandling af personoplysninger samt dine rettigheder.